Zum Inhalt springen

Att upptäcka parabeln

Att upptäcka parabeln

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

En parabel definieras som mängden av de punkter (orten för punkten), vars avstånd till en given punkt, fokus, är lika stort som deras avstånd till en viss linje, styrlinjen.
I denna övning begränsar vi oss till en styrlinje som är horisontell och ett fokus som ligger på y-axeln. Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.
Det är också bra om eleverna är bekanta med andragradsfunktioner.

Övningen kräver att man använder TI-Nspire CAS.

Notera i programvaran:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license