skip_navigation
Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Übung ,  Geometrie ,  Linear

En parabel definieras som mängden av de punkter (orten för punkten), vars avstånd till en given punkt, fokus, är lika stort som deras avstånd till en viss linje, styrlinjen.
I denna övning begränsar vi oss till en styrlinje som är horisontell och ett fokus som ligger på y-axeln. Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.
Det är också bra om eleverna är bekanta med andragradsfunktioner.

Övningen kräver att man använder TI-Nspire CAS.

Notera i programvaran:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license