Beräkning av pi med simulering | TI-Nspire

Denna aktivitet visar på en enkel simulering för beräkning av ett närmevärde till pi. Vi använder här den s.k. kallade Monte Carlo-metoden. Monte Carlo-metoden är en metod för statistisk simulering. Sådana definieras av att man använder sig av sekvenser av slumptal för att utföra simuleringen. Grafiskt visar vi simuleringen i ett spridningsdiagram med 1000 slumptalssimuleringar varje gång.

Publisher specific license